Close

Październik 25, 2017

WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA

wznowienie postepowania

Prymat prawa unijnego nad krajowym kolejny raz podkreślony
Prawomocna przegrana w krajowym sądzie administracyjnym? Być może jeszcze nie jest za późno. Okazuje się, że warto śledzić orzecznictwo unijne. Można bowiem wnioskować o wznowienie postępowania, opierając się na orzeczeniu TSUE wydanym w trybie pytania prejudycjalnego, nawet jeśli nie jest się stroną tego postępowania.

W dniu 16 października 2017 r. zapadła uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie 7 sędziów, zgodnie z którą „podstawą wznowienia postępowania,  o której mowa w art. 272 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369), może być orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydane w trybie pytania prejudycjalnego, nawet jeżeli to orzeczenie nie zostało doręczone stronie wnoszącej skargę o wznowienie postępowania”.

Jak stanowią przepisy?

Zgodnie z przepisem art. 272 § 3 wskazanej wyżej ustawy można żądać wznowienia postępowania m.in. w przypadku, gdy potrzeba taka wynika z rozstrzygnięcia organu międzynarodowego działającego na podstawie umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską. W przepisie tym wskazano też, że termin do wniesienia skargi o wznowienie postępowania biegnie od dnia doręczenia stronie lub jej pełnomocnikowi rozstrzygnięcia organu międzynarodowego.

Zapis ten literalnie sugeruje, że tylko strona postępowania może skorzystać z orzeczenia międzynarodowego organu. Tymczasem omawiana uchwała NSA daje możliwość skorzystania z takiego rozstrzygnięcia większej grupie podatników.

Co to oznacza dla podatników?

Same korzyści. Uchwała przypomina o prymacie prawa unijnego nad krajowym. Sprawa zakończona prawomocnie przed sądem krajowym może zostać wzruszona w drodze wznowienia postępowania, nawet jeśli zapadło orzeczenie TSUE, które bezpośrednio nie dotyczyło podatnika.
Nie jesteś stroną postępowania przed TSUE, ale możesz na tym skorzystać
Prawo wewnętnrze państw członkowskich (a co za tym idzie – pośrednio także rozstrzygnięcia krajowych sądów) muszą być zgodne z prawem i orzecznictwem Unii Europejskiej. Za brak zgodności Polska może ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą, dlatego też poniedziałkową uchwałę 7 sędziów NSA należy ocenić pozytywnie. Może dzięki niej będziemy jeszcze lepiej korzystać z dorobku unijnego orzecznictwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *